Overige

Waarom je auteursrecht registreren?
Jij hebt een uniek idee en wil dit graag vastleggen en beschermen. Dat is heel begrijpelijk. Echter, een idee of gedachte wordt niet beschermd door een auteursrecht. Zoiets is namelijk niet waarneembaar. Pas als een idee of een werk is uitgewerkt is het te beschermen. Een werk dient een eigen oorspronkelijk karakter te hebben en een persoonlijke stempel van de maker te dragen, wil het voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen. Als je een uniek en uitgewerkt werk hebt, wil je aan kunnen tonen dat jij de eerste bent geweest met dit idee. Een idee registratie geeft jou een datumstempel waarmee jij kan aantonen dat jij dit idee eerder hebt gehad dan een eventuele inbreukmaker. Als jouw werk volgens de rechter auteursrechtelijk beschermd is betekent dit volgens artikel 1 van de Auteurswet dat anderen jouw werk niet mogen verveelvoudigen of openbaar maken zonder jouw toestemming.


Wie wordt de eigenaar van het auteursrecht?
De maker van een werk is in beginsel de auteursrechthebbende. De auteursrechten kunnen uiteraard wel overgedragen worden aan een derde via een akte van overdracht. Volgens artikel 4 van de Auteurswet wordt voor de maker aangezien de persoon die als zodanig op het werk wordt aangeduid, of bij gebreke daarvan, wie er bij de openbaarmaking van het werk als zodanig wordt aangekondigd. Als wij jouw werk registreren vragen wij jou op welke naam het werk moet komen te staan. Dit kan zowel een bedrijf als een natuurlijk persoon zijn.

Aangezien de maker van een werk in beginsel de auteursrechthebbende is, is het belangrijk om in sommige gevallen goede afspraken te maken. Stel, jij betaalt iemand om voor jou een website te bouwen. De websitebouwer wordt in beginsel gezien als de maker van de website en daarmee is de websitebouwer auteursrechthebbende. Jij krijgt enkel een gebruiksrecht. Dit is iets wat je wil voorkomen. Door in een akte van overdracht af te spreken dat de auteursrechten bij jou komen te liggen, kan jij alsnog eigenaar worden van de website.

Een interessante bepaling is ook artikel 7 Auteurswet. Deze regeling bepaalt dat een werknemer in loondienst niet gezien wordt als de maker van het werk. Als het werk is ontstaan in dienst van je werkgever, zal de werkgever de auteursrechten verkrijgen. Ook hier kan je weer afspraken over maken.


Hoe lang duurt de registratie procedure?
De registratie van jouw werk binnen een werkdag worden gerealiseerd. De geregistreerde werken blijven geheim en er is dus ook geen instantie die controleert of er soortgelijke werken eerder zijn gedeponeerd. Als jij jouw uitgewerkte idee aan ons stuurt dan kunnen wij die dezelfde dag registreren. Je ontvangt ook dezelfde dag het registratiebewijs.


Wat is een handelsnaam?
Een handelsnaam is de naam waaronder je onderneming handel drijft. Handelsnaam bescherming krijg je door het gebruik ervan, niet door inschrijving bij de KvK. De bescherming van je handelsnaam is beperkt tot de regio en de branche waarin je werkzaam bent. De bescherming van jouw handelsnaam is daarmee beperkter dan een merknaam. Het blijkt in de praktijk soms lastig om bijvoorbeeld met een oudere handelsnaam op te treden tegen een nieuwer merk. Het grote verschil met een merknaam is dat een handelsnaam niet onderscheidend hoeft te zijn. Daarnaast wordt een geregistreerd merk beschermd in de landen waar deze geregistreerd staat, terwijl de handelsnaam bescherming zich beperkt tot een regio.


Wat is een patent merk?
De specialisten van LegalMatters.com krijgen vaak de vraag of ze een patentmerk.nl kunnen registreren. Een patentmerk bestaat niet. Een patent en een merk bestaan daarentegen wel. Een patent, ook wel octrooi, is een exclusief recht wat jou een monopolie geeft op een bepaalde techniek. Het is een technologische uitvinding die aan drie eisen moet voldoen: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.

Nieuwheid betekent dat de uitvinding nergens anders ter wereld openbaar is gemaakt. Inventiviteit houdt in dat je uitvinding een vindingrijke oplossing voor iets is. Het mag voor een vakman niet te veel voor de hand liggen. De industriële toepasbaarheid ziet er op dat de uitvinding gemaakt moet kunnen worden.


Geheimhoudingsovereenkomst
Een geheimhoudingsovereenkomst, de naam zegt het al. Het is een afspraak om iets geheim te houden en dus niet openbaar te maken. Er zijn veel dingen te bedenken, zoals gevoelige bedrijfsinformatie, die je misschien geheim zou willen houden. Of stel dat jij een goed idee hebt en dit wil bespreken met mogelijke partners of investeerders, dan wil je voorkomen dat zij er met jouw idee vandoor gaan. Hiervoor is een geheimhoudingsovereenkomst uiterst geschikt. In een dergelijke overeenkomst spreek je de volgende dingen af:

1. Wie zijn er bij de overeenkomst betrokken?
2. Wat is het doel van de samenwerking?
3. Wat moet er geheim blijven, en wat niet
4. Hoe mag de informatie gebruikt worden?
5. Hoelang geldt de geheimhouding?
6. Partijen zullen elkaars geheimen respecteren en je kunt contractueel overeenkomen dat jouw werk bijvoorbeeld auteursrechtelijk is beschermd en dat de andere partij het niet zal kopiëren.
7. Wat is het gevolg van het niet nakomen van de overeenkomst (bijv. boete).
8. In geval van een boeteclausule, hoe hoog moet deze zijn.


Distributieovereenkomst
Een distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen een leverancier van producten en een distributeur. Denk bijvoorbeeld aan Crocs die als fabrikant haar schoenen levert aan distributeurs. Deze distributeur koopt deze schoenen voor eigen rekening en risico in en verkoopt deze vervolgens door aan winkels. Deze overeenkomst is niet in de wet geregeld en partijen zijn dus in zekere mate vrij af te spreken wat zij willen. Een goede distributieovereenkomst dient wel een aantal zaken gedetailleerd af te spreken, namelijk:

1. Welke producten worden geleverd?
2. Is het exclusieve distributieovereenkomst?
3. Voor welk territorium geldt de distributieovereenkomst?
4. Wie is eigenaar van de Intellectuele eigendomsrechten?
5. Wat zijn de minimum sales targets van de distributeur?
6. Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
7. Wat zijn de leveringsvoorwaarden (eigendomsvoorbehoud).
8. De duur van de distributieovereenkomst.
9. Beëindigingsgronden van de distributieovereenkomst.
10. Garanties, vrijwaringen en beperkingen van de aansprakelijkheid.
11. Geheimhouding.
12. Algemene bepalingen.
13. Bevoegde rechter en toepasselijk recht.

Je kunt heel veel afspreken, maar dit zijn naar onze mening de belangrijkste afspraken die in de distributieovereenkomst terug moeten komen. Een distributieovereenkomst zal altijd maatwerk blijven.


Agentuurovereenkomst
Een agent bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen twee partijen. De handelsagent sluit zelf een overeenkomst met de Principaal. De agentuurovereenkomst is in de wet geregeld artikel 7:428 BW. De handelsagent is goed beschermd. Indien de agentuurovereenkomst wordt beëindigd dan heeft de agent recht op een klantenvergoeding indien is voldaan aan de vereisten van artikel 7:442 BW. De agent heeft nieuwe klanten aangebracht of de overeenkomsten met de bestaande klanten aanmerkelijk heeft uitgebreid en de overeenkomsten met deze klanten leveren de principaal nog aanzienlijke voordelen op. En de betaling van de klantenvergoeding moet billijk zijn, gelet op alle omstandigheden, in het bijzonder op de verloren provisie uit de overeenkomsten met deze klanten.


Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn de standaardvoorwaarden die je gebruikt bij de handel van jouw producten en/of diensten. Ze zijn onderdeel van de koopovereenkomst. Hoewel algemene voorwaarden niet verplicht zijn, is het aan te raden deze wel op te stellen. Het biedt jou juridische handvatten bij eventuele conflicten. Daarnaast naar het aan je klanten zien dat je een serieus bedrijf runt. Hier volgt een aantal voorbeelden van wat je in je algemene voorwaarden kan afspreken:
1. Betalingsvoorwaarden zoals betalingstermijnen en incassokosten.
2. Garantie
3. De regels bij geschillen: welk recht is van toepassing?
4. Wanneer heeft een partij recht op schadevergoeding?

In de algemene voorwaarden kan je heel veel afspreken. Kijk voor een voorbeeld van gedetailleerde algemene voorwaarden hier. Let wel op: algemene voorwaarden zijn maatwerk en dit voorbeeld zal niet gebruikt kunnen en mogen worden voor een andere onderneming.


Privacy statement
Volgens de Europese privacywetgeving ben je verplicht over je privacy statement te informeren (informatieplicht). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving in Nederland en kan je een hoge boete geven als persoonsgegevens niet in lijn met de van toepassing zijnde wetgeving worden verwerkt. Via het privacy statement kun je op een transparante wijze informeren over de manier waarop je als onderneming persoonsgegevens verwerkt. Dit statement moet in begrijpelijke en duidelijke taal opgesteld worden. Je bent verplicht in ieder geval de volgende punten in je privacy statement op te nemen:

1. De naam en contactgegevens van degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens.
2. De doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van de persoonsgegevens.De Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) noemt zes redenen (wettelijke grondslagen) op basis waarvan jij persoonsgegevens mag verzamelen.
3. De aanwezigheid van derde partijen die de persoonsgegevens (mogelijk) ontvangen en of er een verwerkersovereenkomst met deze partijen is gesloten.
4. Of er persoonsgegevens aan een ‘derde land’ (een land buiten de EER) worden doorgegeven.
5. De periode waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen en/of de criteria voor het bepalen van die termijn (bewaartermijnen).
6. De rechten van de klant (o.a. inzage, rectificatie, wissing en intrekking toestemming).
7. Waar kan een klant zich melden met een vraag over het privacy statement en het recht op het indienen van een klacht bij de AP.
8. De beveiligingsmaatregelen omtrent de verwerking van de persoonsgegevens.
9. Of en zo ja, hoe er gebruikt wordt gemaakt van automatische besluitvorming of profiling.
10. De bron waar de persoonsgegevens afkomstig van zijn.

Net als met algemene voorwaarden, straalt een goed uitgewerkt privacy statement in begrijpelijke taal vertrouwen en professionaliteit uit. Daarnaast is het een goede manier om aan je informatieplicht te voldoen. En in een steeds digitalere wereld met meer en meer aandacht voor privacy doe je er als startende ondernemer goed aan een privacy statement op te (laten) stellen.


Cookiestatement
Cookies zijn kleine bestanden die bijvoorbeeld op jouw computer worden geplaatst als jij een website bezoekt. Deze bestandjes verzamelen gegevens over het gebruik van de site of over de apparatuur van de bezoeker (bijvoorbeeld je laptop). Websites maken veelal gebruik van drie soorten cookies:

1. Tracking cookies: deze hebben tot doel ook gegevens te verzamelen bij het bezoek van andere websites. Hiermee kunnen persoonlijke voorkeuren worden uitgelezen en gerichter worden geadverteerd. Voor het plaatsen van tracking cookies moet nadrukkelijk toestemming worden gevraagd aan de gebruiker.

2. Functionele cookies: deze hebben enkel tot doel de werking van de bezochte website te verbeteren. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het onthouden van jouw winkelmandje bij de volgende keer dat je de website bezoekt, zodat je deze producten niet opnieuw hoeft te zoeken. Voor het plaatsen van functionele cookies is geen toestemming nodig.

3. Analytische cookies: deze cookies dienen tot verbetering van de kwaliteit of de effectiviteit van de website. Zo kan een website-eigenaar bijvoorbeeld bekijken hoe een gebruiker door zijn website surft. Zolang er geen grote inbreuk wordt gemaakt op de privacy is hiervoor ook geen toestemming nodig. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om zonder toestemming een profiel te maken van het internetgebruik van je bezoeker.

In je cookiestatement beschrijf je van welke cookies je gebruik maakt. Ook benoem je welke gegevens je daarmee verzamelt en wat je hiermee doet. Je kan niet in je cookiestatement opnemen dat door het bezoeken van de website je automatisch akkoord gaat met het gebruik van tracking cookies. Hiervoor moet echt expliciet toestemming worden gegeven.

Werk je cookiestatement dus goed uit en laat zien dat je zorgvuldig omgaat met de gegevens van je klanten.


Licentieovereenkomst
Een licentieovereenkomst is de overeenkomst tussen partijen waarbij de ene partij een bepaald gebruiksrecht verleent aan een andere partij. Vaak zal het gaan om het gebruik van intellectuele eigendomsrechten, zoals het gebruik van een merk of een auteursrechtelijk beschermd werk. Zo hebben autoproducenten vaak een licentie met lokale autodealers, die hen het recht geven de auto’s onder het merk van de producent te verkopen.

Een licentieovereenkomst wordt ook vaak gebruikt tussen verschillende bedrijven van dezelfde eigenaar. Een eigenaar kan bijvoorbeeld zijn producten verhandelen vanuit de ene onderneming en vanuit een andere onderneming, bijvoorbeeld een B.V., de huurovereenkomst aangaan en het loon van zijn werknemers betalen. De B.V. met de hoge vaste kosten loopt het meeste risico om failliet te gaan. Als de merkrechten op naam van de B.V. met het hoge risico staan en deze gaat failliet, dan vallen de merkrechten onder het faillissement van de B.V. en zal de curator deze verkopen aan de hoogste bieder.

Een situatie als de bovenstaande is er een waar wij als merkenbureau altijd rekening mee houden. Het is ook een situatie die te voorkomen valt. De merkrechten moeten worden ingeschreven op naam van de onderneming met het minste risico. Deze kan een licentieovereenkomst sluiten met de andere onderneming, om tegen een (kleine) betaling gebruik te mogen maken van het merk. Je spreekt af dat het gebruiksrecht komt te vervallen als de onderneming failliet gaat. De producten met het merk zullen dan niet onder het faillissement vallen en de curator mag jouw merkrechten niet verkopen. Dit wil je schriftelijk vastleggen, zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan over een eventuele opzegtermijn van de overeenkomst.


Akte van overdracht
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Facilis ab praesentium, nesciunt culpa architecto corporis, minima harum, fugiat voluptate officiis incidunt provident, possimus. Optio sapiente provident, modi, exercitationem commodi sint officiis ipsa quo quasi unde placeat labore inventore dolore tempora, in ad ipsam voluptates illum quam repellat aliquam explicabo, voluptas.

We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.