Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden van Law Fathers Services B.V. liggen ter inzage bij de receptie van het kantoor Law Fathers Services B.V. te Amsterdam (1017 ER) aan de Keizersgracht 620.

 2. LegalMatters.com is een geregistreerde merknaam van Law Fathers IP B.V. Law Fathers Services B.V. is licentienemer van dit merk.

 3. Law Fathers Services B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Een lijst met aandeelhouders wordt op eerste verzoek toegezonden.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn, met algehele uitsluiting van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer, van toepassing op alle dienstverlening door of namens Law Fathers Services B.V., ongeacht of deze dienstverlening wordt verricht in de hoedanigheid van advocaat, (juridisch en niet juridisch) medewerker, interim jurist, procureur, curator, executeur, vereffenaar, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins. Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW, 7:407 member 2 BW en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Law Fathers Services B.V.

 5. De algemene voorwaarden van Law Fathers Services B.V. zijn tevens van toepassing op:

  – alle vennootschappen met wie Law Fathers Services B.V. een managementovereenkomst heeft of heeft gehad inclusief hun bestuurders en aandeelhouders;

  – alle medewerkers, oud medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, of verbonden zijn/waren aan of in dienst zijn/waren van Law Fathers Services B.V. en hun erfgenamen.

 6. Voor door de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Law Fathers Services B.V. niet aansprakelijk, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van aantoonbare, grove nalatigheid of opzet van Law Fathers Services B.V.

 7. Voor zover Law Fathers Services B.V. verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan de geleverde dienst, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de geleverde dienst van de desbetreffende maand betrekking heeft. Law Fathers Services B.V. is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

 8. Law Fathers Services B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.

 1. Law Fathers Services B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken en/of gegevens die op verzoek van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer aan Law Fathers B.V. ter beschikking zijn gesteld.

 2. Law Fathers Services B.V. is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derden die op verzoek en met toestemming van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomsten van Law Fathers Services B.V. worden ingeschakeld. Law Fathers Services B.V. rekent een 20% marge over de facturen van deze derden om de kosten van de administratieve afhandeling en financiële risico’s te dekken.

 3. Law Fathers Services B.V. zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de desbetreffende Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer en neemt in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht.

 4. De uitvoering van de aan Law Fathers Services B.V. verstrekte opdrachten geschieden uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 5. Indien de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer de door Law Fathers B.V. Services gegeven (schriftelijke) adviezen, opgestelde processtukken en/of de inhoud van andere diensten aan derden verstrekt, is de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer jegens Law Fathers Services B.V. gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden zijn verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden van Law Fathers Services B.V. De derde is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Law Fathers Services B.V. niet gerechtigd van de verstrekte informatie gebruik te maken. Indien de toestemming wordt gegeven, is de derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

 6. Bij het geven van een opdracht aan Law Fathers Services B.V. aanvaardt Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer dat Law Fathers Services B.V. haar tarieven kan wijzigen.

 7. Law Fathers Services B.V. declareert maandelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van veertien dagen. Law Fathers Services B.V. is gerechtigd een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is dan een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend.

 1. Indien sprake is van consument-schuldenaar als opdrachtgever, worden incassokosten in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”. De tarieven uit voorgaand besluit zijn:
  – Minimumtarief

  15% over eerste € 40,00
  10% over volgende € 2.500,00
  5% over volgende € 2.500,00
  1% over volgende € 5.000,00
  0.5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775

 2. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf wordt in afwijking van het voorgaande aanspraak gemaakt op de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten, althans een bedrag conform Rapport Voorwerk II.

 3. Alvorens incassokosten in rekening worden gebracht zal Law Fathers Services B.V. aan de opdrachtgever een aanmaning versturen, waarin de opdrachtgever een termijn van 14 dagen na de dag van de aanmaning wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.

 4. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft Law Fathers Services B.V. het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, zonder dat de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of compensatie gerechtigd is. Dit laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen. Law Fathers Services B.V. is gerechtigd het door Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer betaalde voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer in de betrokken of in andere zaken.

 5. Nederlands recht is exclusief van toepassing op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer en Law Fathers Services B.V. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

          Amsterdam, Januari 2019

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Het registreren en beschermen van jouw bedrijfsnaam, productnaam of logo als merk, juridische advisering, contracten en documenten, zakelijke afspraken en conflictoplossingen.

Worldwide brand protectors

Keizersgracht 620

1017 ER Amsterdam

+31 88 62 88 388

info@legalmatters.com

Mis niets meer!

Blijf je op de hoogte van het laatste nieuws.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief.